PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Kursy zawodowe na Instruktora Sportu Karate i Trenera II Klasy w Karate

Trwa nabór na kursy zawodowe:

Kurs 1. na Instruktora Sportu Karate oraz

Kurs 2. na Trenera II Klasy w Karate

Miejsce kursów:
Akademia Karate Fudokan 01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 4A

Daty zjazdów:
27.10.2013, godz. 11.00 - 17.00 - Rozpoczęcie kursów, sprawdzenie dokumentacji, przydzielenie tematów prac pisemnych.
16-17.11.2013 - wykłady i ćwiczenia
23-24.11.2013 - wykłady i ćwiczenia (tylko kandydaci na instruktorów sportu)
29.11-01.12.2013 - COS OPO Wałcz, obowiązkowo do wyboru jeden z 3-ech dni V Mistrzostw Œwiata w Karate Fudokan, obserwacja startów zawodników, pracy sędziowskiej i organizacyjnej (karta wstępu do wszystkich stref MŒ)
sesja grudniowa 7-8.12 lub 14-15.12 zostanie uzgodniona i podana do wiadomoœci w dniu 27.10.2013 r.
Egzamin końcowy:11.01.2014 r.- jest możliwy do zaliczenia podczas ostatniej sesji grudniowej, pod warunkiem złożenia pozytywnie ocenionej pracy pisemnej.

Koszt każdego z obu kursów:
- 1900,- zł  dla osób spełniających warunki uczestnictwa
- 1500 - zł dla osób spełniających warunki uczestnictwa i posiadających aktualną licencję PZKF wykupioną w 2013 r. najpóŸniej przed DMP w Œrodzie Wlkp. (21.IX)
- wpłaty na konto PZKF, to samo, na które wpłaca się składki i licencje (patrz dział licencje w tym serwisie), 500 zł do końca paŸdziernika, 500 zł do końca listopada, końcowa kwota do dnia zjazdu grudniowego.

Dokumenty wymagane:
1. Kurs Instruktora Sportu Karate
- podanie o przyjęcie na kurs- dowód tożsamoœci
- œwiadectwo ukończenia szkoły œredniej
- zaœwiadczenie o stażu treningowym/zawodniczym w karate
- dyplom ostatniego stopnia karate
2. Kurs Trenera II klasy
- wszystkie wymienione w pkt. 1.
- legitymacja instruktora sportu w karate
- lub legitymacja instruktora rekreacji ruchowej karate lub samoobrony wydana po kursie realizowanym wspólnie przez WSTS lub WSEWS i PZKF

INNE WAŻNE SPRAWY:
1. SKANY DOKUMENTÓW wysłać na adres mailowy biura PZKF.
2. DOWIEDZIEĆ SIĘ o zakwalifikowaniu na kurs najpóŸniej do dnia 24.10.2013 r.