PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Konkurencja KATA

 

KATA czyli formy, pokazy techniczne.

 

Kata są układem defensywnych i ofensywnych technik karate. Są symbolicznym zapisem różnych sytuacji walki. Poprzez sumienny trening kata adept zdobywa wiedzę i głębokie zrozumienie zastosowania różnych technik karate Fudokan. Trening form jest nieodłączną składową edukacji zawodników w karate Fudokan, gdzie oprócz tradycyjnych form, występują takie, które są opracowane przez samego twórcę stylu Fudokan, Soke IIija Jorga 10 Dan.

 

Konkurencje kata rozgrywane są jako:

ˇ         Indywidualne kobiet,

ˇ         Indywidualne mężczyzn,

ˇ         Drużynowe kobiet (3 osoby),

ˇ         Drużynowe mężczyzn (3 osoby).

 

KONKURENCJE INDYWIDUALNE

Formy demonstrowane są na planszy o wymiarach 8 x 8 metrów przy udziale szeœcioosobowego składu sędziowskiego. Kata są oceniane systemem punktowym. Spoœród szeœciu ocen odrzucane są dwie: najwyższa i najniższa; pozostałe cztery tworzą sumaryczną ocenę pokazu technicznego w danej rundzie zawodów.

Zawodnicy przechodzą do następnej rundy dzięki uzyskaniu wystarczająco wysokiej noty, która daje im miejsce w zaplanowanej wczeœniej puli (liczbie) zawodników.

Ostatnia runda - finałowa jest tworzona przez czwórkę zawodników,
którzy z najwyższymi notami przeszli z rundy półfinałowej.

Ostateczna punktacja polega na dodaniu wyniku osiągniętego w rundzie finałowej do wyniku z rundy półfinałowej. Ta suma dopiero daje właœciwą lokatę zawodnika. Suma punktów z dwóch ostatnich rund pochodzi z pokazu dwóch różnych form, ponieważ w przepisach istnieje zastrzeżenie,
że w finale musi być demonstrowane inne kata niż w półfinale.

W czasie zawodów zawodnicy demonstrują dowolną formę, która pochodzi
z listy kata Fudokan.

Właœciwy sposób zademonstrowania wybranego kata wymaga od zawodników odpowiedniego przygotowania pod względem wyszkolenia technicznego
w zakresie podstawowych elementów karate Fudokan.

Trenerzy, szkoląc zawodników do konkurencji kata, biorą pod uwagę wiele czynników i stosują różne metody treningowe. Metody te w konsekwencji prowadzą do wytrenowania właœciwego poziomu sprawnoœci ogólnej, dynamiki oraz techniki podstawowej dające zawodnikom możliwoœć startu w konkurencji kata przy wyborze do pokazu nawet najtrudniejszych form spoœród nich.

Nawet najlepsza praca trenerska musi być poparta wytrwałym treningiem ze strony zawodników. Dojrzały zawodnik, właœciwie wytrenowany podczas demonstracji kata dostarcza widzom osobliwego wrażenia, które jest nazywane aspektem budo. Mistrzowski pokaz kata daje widzowi takie odczucie, jakby ćwiczący miał przed sobą realnego przeciwnika, z którym naprawdę walczy. Wypracowanie takiego sposobu demonstracji kata jest niebywale trudne. Właœciwe zaprezentowanie aspektu budo jest również oceniane przez sędziów w czasie zawodów w karate Fudokan.

Poniższa tabela podaje główne czynniki, które są brane pod uwagę podczas oceny kata przez sędziów.

Tab. 2. Główne czynniki wpływające na ocenę kata.

Czynnik

Wyjaœnienie

Dynamika ciała

Sposób użycia dynamiki ciała i pracy mięœni przy prawidłowym oddychaniu.

Moc

Skutecznoœć i skupienie mocy techniki w cel. Stopień mocy i kontrola szybkoœci odpowiednio dostosowane do techniki. Stopień siły woli (duch walki).

Forma

Stopień dostosowania ciała do techniki. Sposób utrzymania równowagi fizycznej (postawa, połączenie ciała). Zachowanie równowagi emocji i koncentracji.

Przemieszczanie się

Umiejętnoœć przemieszczania się. Sposób kontynuacji ruchu w przejœciach od jednej techniki do techniki następnej. Tempo dostosowane do techniki.

 

 

aby obejrzeć film KATA FUDOKAN w wykonaniu Zawodnika Kadry Narodwej kliknij obrazek